• Verzendtijd Bestel vóór 16u. zelfde dag met DHL verzonden!
  • Send Gratis Verzending
  • Check 1 jaar garantie
  • Retour Retourtermijn 14 dagen
  • Graveren Graveerbaar
  • User
  • wishlist

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging
Artikel 4. Aflevering
Artikel 5. Levertijd
Artikel 6. Zichttermijn en Ontbinding
Artikel 7. Overmacht
Artikel 8. Garantie
Artikel 9. Betaling
Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
Artikel 11. Privacy
Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 13. Toepasselijk recht
Artikel 14. Geschillen
Artikel 15. Wijzigingen

Artikel 1. Algemeen
1.1 'SILK JEWELLERY B.V.' is ingeschreven bij de KvK onder nr. 65748565.
1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met SILK JEWELLERY B.V. voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. 
1.3 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing, indien SILK JEWELLERY B.V. voor de uitvoering van overeenkomsten derden dient in te schakelen. 
1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door SILK JEWELLERY B.V. erkend. 
1.5 In het geval de voorwaarden en een overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de overeenkomst. 
1.6 Indien enig onderdeel van de voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door SILK JEWELLERY B.V.. 
2.2 Overeenkomsten tot levering van zaken binden SILK JEWELLERY B.V. eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door SILK JEWELLERY B.V. of een door SILK JEWELLERY B.V. verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod. 
2.3 Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn SILK JEWELLERY B.V. en afnemer hieraan gebonden. 
2.4 Aanbiedingen van SILK JEWELLERY B.V. gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. 
2.5 SILK JEWELLERY B.V. kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. 
2.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging
3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro's uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW). 
3.2 De prijzen van SILK JEWELLERY B.V. zijn sterk onderhevig aan de grondstofprijswijzigingen van edelmetalen op de wereldmarkt. Schommelingen in deze marktprijzen kunnen derhalve periodiek leiden tot prijsverhogingen. SILK JEWELLERY B.V. heeft het recht om op deze gronden een prijsverhoging door te voeren, ook als de goederen reeds besteld zijn en de status “te leveren” of “backorder” hebben.
3.3 In geval van prijsverhoging tussen het moment van de totstandkoming van de overeenkomst en levering heeft de afnemer het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat. Dit recht vervalt 10 dagen nadat SILK JEWELLERY B.V. de prijsverhoging bij de afnemer kenbaar heeft gemaakt. 
3.4 Het in artikel 3.2 genoemde is niet van toepassing indien de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.

Artikel 4. Aflevering
4.1 Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na bestelling verzonden. In het geval van consumenten geldt dat de bestelling wordt verzonden direct na ontvangst van de betaling. Voor het verzenden van bestelde zaken kan SILK JEWELLERY B.V. verzendkosten in rekening brengen. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij SILK JEWELLERY B.V. bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt. 
4.2 De afnemer dient voor ontvangst van de producten te tekenen. Dit is slechts anders indien de afnemer gronden voor weigering heeft op basis van de wet. 
4.3 Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer. 
4.4 Aan de leveringsplicht van SILK JEWELLERY B.V. zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door SILK JEWELLERY B.V. geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs. 
4.5 Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

Artikel 5. Levertijd
5.1 Een door SILK JEWELLERY B.V. opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van SILK JEWELLERY B.V. zijn, waarna SILK JEWELLERY B.V. zal trachten om binnen 30 dagen levering te doen plaatsvinden. 
5.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal SILK JEWELLERY B.V. (opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de afnemer (opdrachtgever) binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Artikel 6. Zichttermijn en Ontbinding
6.1 De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij SILK JEWELLERY B.V. overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan SILK JEWELLERY B.V. heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering melding te maken bij SILK JEWELLERY B.V.. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 10 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt SILK JEWELLERY B.V. na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald. 
6.2 Onverminderd de rechten van SILK JEWELLERY B.V. op basis van de wet is SILK JEWELLERY B.V. gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer indien na het sluiten van de overeenkomst aan SILK JEWELLERY B.V. omstandigheden ter kennis komen die SILK JEWELLERY B.V. goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien SILK JEWELLERY B.V. bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen. 
6.3 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan SILK JEWELLERY B.V. zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is SILK JEWELLERY B.V. bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7. Overmacht
7.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop SILK JEWELLERY B.V. geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij SILK JEWELLERY B.V. en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie. 
7.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat SILK JEWELLERY B.V. de verbintenis had moeten nakomen. 
7.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door SILK JEWELLERY B.V. niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 
7.4 Indien SILK JEWELLERY B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 8. Garantie
8.1 SILK JEWELLERY B.V. biedt een garantie van 12 maanden na aanschaf van de goederen.Echter wanneer er schade ontstaat door een onjuiste behandeling van het sieraad dan dekt onze garantie deze kosten niet.
8.2 SILK JEWELLERY B.V. is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken. 
8.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan SILK JEWELLERY B.V.) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk of per email te melden aan SILK JEWELLERY B.V.. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. 
8.4 Indien klachten van de afnemer door SILK JEWELLERY B.V. gegrond worden bevonden, zal SILK JEWELLERY B.V. naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van SILK JEWELLERY B.V. en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van SILK JEWELLERY B.V.) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van SILK JEWELLERY B.V. gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van SILK JEWELLERY B.V. voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. 
8.5 SILK JEWELLERY B.V. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel. 
8.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens SILK JEWELLERY B.V. in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van SILK JEWELLERY B.V. en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

Artikel 9. Betaling
9.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling direct bij afronding van de bestelling via één van de aangeboden betaalmethodes te worden voldaan. Bij betaling d.m.v. overschrijving per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de girorekening van SILK JEWELLERY B.V.. Betaling dient te aller tijden te geschieden voor levering, binnen 10 dagen na bestelling. Betaling in termijnen is niet mogelijk. 
9.2 Na het verstrijken van 10 dagen na de factuur/besteldatum is de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. 
9.3 In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van SILK JEWELLERY B.V. en de verplichtingen van de afnemer jegens SILK JEWELLERY B.V. onmiddellijk opeisbaar. 
9.4 Indien SILK JEWELLERY B.V. haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de afnemer een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van 250 euro. 
9.5 Indien SILK JEWELLERY B.V. kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
10.1 De eigendom van alle door SILK JEWELLERY B.V. aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij SILK JEWELLERY B.V. zolang de afnemer de vorderingen van SILK JEWELLERY B.V. uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van SILK JEWELLERY B.V. wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW. 
10.2 De door SILK JEWELLERY B.V. geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 
10.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 
10.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht SILK JEWELLERY B.V. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 11. Privacy
11.1 SILK JEWELLERY B.V. respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door SILK JEWELLERY B.V. niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden. SILK JEWELLERY B.V. is echter wel gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven indien de wet dit vereist. 
11.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van SILK JEWELLERY B.V.  kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen SILK JEWELLERY B.V. worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. 
11.3 Persoonsgegevens zullen op verzoek van de online bezoeker zo spoedig als mogelijk is worden verwijderd.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten
12.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door SILK JEWELLERY B.V.  geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij SILK JEWELLERY B.V.  en/of haar leveranciers. Het (laten) produceren van goederen (sterk) lijkende op de modellen van SILK JEWELLERY B.V. is dan ook nadrukkelijk bij de wet verboden. Personen of bedrijven die zich daar niet aan houden zullen derhalve worden vervolgt.
12.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

Artikel 13. Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij SILK JEWELLERY B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 14. Geschillen
14.1 De afnemer kan vragen en/of klachten per email voorleggen aan SILK JEWELLERY B.V. via info@silkjewellery.nl of per post versturen aan SILK JEWELLERY B.V. , Veldweg 6K, 5321JE Hedel. Klachten worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de duur van de vertraging. Klachten dienen te aller tijden te zijn voorzien van de naam, adres en woonplaats gegevens van de afnemer.
Artikel 15. Wijzigingen
15.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel Brabant. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. 
15.2 Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht, nadat deze op de website van SILK JEWELLERY  B.V. zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de afnemer meest gunstige bepaling zal prevaleren.
Copyright 2024 | SILK Jewellery
pay